Algemene
Voorwaarden

De kunstwerken geleverd door Gallery Gloria worden alleen verkocht, nadat de klant kennis heeft vernomen van de Algemene Voorwaarden.

BEZORGING KUNSTWERKEN BIJ VERHUUR OF AANKOOP

Bij  Gallery Gloria heeft de klant de mogelijkheid om te kiezen om het kunstwerk op te halen op de locatie in Veenendaal (Utrecht) of te kiezen voor bezorging. De bezorging binnen Nederland is gratis bij een bedrag boven de 2500,- euro. Bij een bedrag onder de 1200 euro zullen de verzendkosten worden mondeling of schriftelijk worden besproken voor de verkoop.

DE BETALINGSMETHODE BIJ AANKOOP VAN DE KUNSTWERKEN
Wanneer de klant de Order schriftelijk of mondeling akkoord is gegeven door de klant wordt door  Gallery Gloria overlegt met de klant welke betalingsmethode gehanteerd zal worden. Op factuur of contant bij aflevering.

Wanneer de betaling uitblijft is  Gallery Gloria gerechtigd de kunstwerken op te halen en de extra gemaakte transport kosten in rekening te brengen. Daarnaast blijft de betalingsverplichting van kracht. Als de klant niet volledig of niet voor de in herinnering gestelde datum van de betaling heeft betaalt, dan heeft Gallery Gloria het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant door te berekenen.

OPTIE OP EEN KUNSTWERK
Een optie is vrijblijvend en heeft een maximale geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een kunstwerk kan waarop een optie geldt kan niet door  Gallery Gloria zonder akkoord van de optie houder aan een derden worden verkocht.

WORKSHOPS EN EVENEMENTEN GALERIE DNK
Afwezigheid van een klant tijdens een workshop of evenement ontheft wederpartij niet van betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op gedeeltelijke restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer door  Gallery Gloria een workshop of evenement wordt georganiseerd is het mogelijk om deze te cancellen, hiervoor dient wel 7 dagen voor de workshop of het evenement schriftelijk,  Gallery Gloria op de hoogte te worden gesteld. In overleg kan een evenement of workshop kosteloos worden verzet naar een anderen datum en/of tijd.

AANSPRAKELIJKHEID
Bij ontvangst dient de klant het werk zelf grondig te inspecteren op fouten en/of gebreken. De klant dient een melding te maken binnen 48 uur aan  Gallery Gloria. Gallery Gloria of de kunstenaar blijft eigenaar tot de laatste betaling van het kunstwerk is voldaan. Het is verboden de kunstwerken te reproduceren.

KUNST KADOBON

Iedere kunst kadobon is voorzien van een persoonlijke naam, data en eventueel een uniek nummer. De klant dient de kadobon zelf goed te bewaren. In het geval van diefstal kan er geen vergoeding plaatsvinden daaronder wordt ook verstaan het gebruik van een onbevoegde derden of verlies. Alleen een originele kunst kadobon uitgegeven door Gallery Gloria kan gebruikt worden en is na uitgifte onbeperkt geldig.